Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Organizacje Pozarządowe » OGŁOSZENIA
A A A

Organizacje Pozarządowe: OGŁOSZENIASzanowni Państwo,

    Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Wodnego Polski – Pana Leszka Bagińskiego, uprzejmie informuję, że w okresie od 15 marca 2012 r. do 7 czerwca 2012 r. prowadzone są konsultacje społeczne pozwalające na zgłoszenie swoich propozycji i sugestii odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie. Powyższe konsultacje społeczne są prowadzone w ramach realizacji pierwszoplanowego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej na 2012 rok w obszarze środowiska jakim jest "Blueprint to Safeguard Europe's Waters" (link bezpośredni:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/blueprint_en.htm)

   "Blueprint to Safeguard Europe's Waters" będzie obejmował opracowanie zaleceń, wytycznych, podejść metodycznych dla celów udoskonalenia i usprawnienia działań w obszarze gospodarki wodnej oraz dostosowania jej do nowych wyzwań i oczekiwań.

   Więcej informacji na temat konsultacji i udziału w nich można uzyskać od Pani Katarzyny Wardak - Asystentki Dyrektora Wodnego w Polsce. (Dane kontaktowe: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa tel.: (22) 5870214, fax: (22) 5870204 www.warszawa.rzgw.gov.pl). Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: asystent@warszawa.rzgw.gov.pl.

Z poważaniem
Grażyna Husak
z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu


Człuchów 30.12.2011r.

Zarządzenie Nr 76/11

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie powołania komisji konkursowych.

 

 

                   Zarządzenie- do pobrania               


 Ponowne głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego do oddawania głosów na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1046/73/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" głosowanie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza "formularz głosowania na kandydata na członka Pomorskiej Rady działalności Pożytku Publicznego", zamieszczony w plikach do pobrania. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do ostatniego dnia głosowania:

1.     bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godz. 7.45 - 15.45 z dopiskiem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej "Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego" - głosowanie, nie otwierać.

2.     lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej "Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego" - głosowanie, nie otwierać.

Każda organizacja i podmiot działający na terenie województwa pomorskiego może oddać jeden głos na jednego wybranego kandydata z listy. Lista kandydatów znajduję się w pliku do pobrania "Lista kandydatów do PRDPP".

Głosowanie rozpoczyna się 05.12.2011r. a ostateczny jego termin upływa z dniem 05 stycznia 2012r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ciągu 7 dni kalendarzowych, po upływie terminu głosowania na kandydatów na członków Rady na stronie internetowej Urzędu, tablicy ogłoszeń w Urzędzie zaprezentowana zostanie lista kandydatów z ilością oddawanych na nich głosów.

Jednocześnie informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie głosowania na kandydatów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys email: a.kowalczys@pomorskie.eu; tel. (58) 32 68 890.
Informacji udziela: Konstanty Rosener email: k.rosener@pomorskie.eu; tel. 32 68 897.

Do pobrania:


Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2012.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr 223/XII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2011 roku Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2012.

1.     Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

2.     W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

1.     3 przedstawicieli Zarządu Województwa Pomorskiego;

2.     3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy bezpłatnie pełnią funkcję członków komisji.

3.     Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

1.     czynny udział w pracach Komisji;

2.     niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

3.     członkowie Komisji nie mogą bez zgody Przewodniczącego Komisji Konkursowej ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

4.     Prawa członków Komisji Konkursowej:

1.     członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;

2.     członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5.     Tryb Pracy Komisji Konkursowej:

1.     Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

2.     członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;

3.     obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

4.     z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji (w zastępstwie). Protokół przedstawia się Zarządowi łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1.     żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2.     wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3.     wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu w terminie od 5 grudnia 2011 do 5 stycznia 2012 roku

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionej statutowo osoby należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do ostatniego dnia naboru:

1.     bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godz. 7.45 - 15.45

2.     lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planów działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na rok 2012 dla województwa pomorskiego.

 

Zaproszenie 


KONKURS!!!

 

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego

Jana Kozłowskiego

zaprasza wolontariuszy i organizacje pozarządowe z województwa pomorskiego do udziału w konkursie:

 

WOLONTARIAT:

SOLIDARNOŚĆ. PASJA. ROZWÓJ.

 

Szczegóły na www.jankozlowski.pl


Człuchów 4.11.2010r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Człuchów

 

 

            o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Człuchów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 rok”.

 

Wójt Gminy Człuchów ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu :

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW  z organizacjami pozarządowymi o raz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

 

            W związku z powyższym, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 8 listopada o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące planu współpracy wynikające z przedstawionych przez Państwa propozycji. 

 


1. Przedmiot konsultacji:

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Człuchów  z organizacjami pozarządowymi o raz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok2. Termin rozpoczęcia konsultacji - 08.11.2010r.

    Termin zakończenia konsultacji - 08.11.2010r.

 

Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

                godz. 10.00

3. Forma konsultacji:

 

·           Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów.

4. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji jest

 

·         Referat ds. inwestycji, ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 

Ogloszenie


Człuchów, dnia 09.11.2010 r.

 

Informacja o wynikach konsultacji

            Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnie 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

            W dniu 8 listopada 2010r. na podstawie uchwały Nr LVI/397/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 4 listopada 2010roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Człuchów z tymi organizacjami, zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnie 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

                W wyznaczonym terminie otwartego spotkania konsultacyjnego tj. 8.11.2010r. nie wzięły udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konsultacji

drukuj    

wstecz