Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2008 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2008

 

numer data w sprawie

XIV/107/08

13-02-2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
XIV/108/08 13-02-2008 uchylenia uchwały Nr XII/99/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 listopada 2007 r. w związku z wnioskiem Ireny Babka von Gostomski.
XIV/109/08 13-02-2008 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty i sportu działki 435/1 we wsi Rychnowy gm. Człuchów zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/145/01 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 kwietnia 2001r.
XIV/110/08 13-02-2008 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XIV/111/08 13-02-2008 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
XIV/112/08 13-02-2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych: Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wlk. i Rychnowy.
XIV/113/08  13-02-2008  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych: Dębnica,  Ględowo, Jęczniki Wielkie, Płonica, Skarszewo i Wierzchowo.
XIV/114/08  13-02-2008  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych: Jaromierz i Chrząstowo.
XIV/115/08 13-02-2008  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Człuchów , a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku na sfinansowanie dodatkowych służb partolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powaitowej Policji w Człuchowie na terenie Gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Człuchowie oraz zorganizowanie systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostakmi Policji i straży, a także zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia stanowisk pracy.

XV/116/08

27-03-2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

XV/117/08

27-03-2008  zawarcia Porozumienia Komunalnego pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, Gminą Koczała, Gminą Rzeczenica, Gminą Czarne.
XV/118/08 27-03-2008  zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gminę Człuchów i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
XV/119/08  27-03-2008  uchylenia uchwały Rady Gminy Człuchów.
XV/120/08   27-03-2008 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębie geodezyjnym Kiełpin zatwierdzonym uchwałą nr XXV/155/97 Rady Gminy Człuchów z dnia 07 sierpnia 1997 r.
XV/121/08 27-03-2008  zmiany uchwały Nr XIII/104/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XVI/122/08  29-04-2008  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
XVI/123/08  29-04-2008  absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

XVI/124/08

załączniki

załączniki 

29-04-2008  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
XVI/125/08 29-04-2008 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej połączonej z modernizacją istniejącej sieci na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.
XVI/126/08 29-04-2008 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa boiska wielofukncyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie.
XVI/127/08  29-04-2008  rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer na działania Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XVI/128/08 29-04-2008  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przechlewo, a Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Koczała, Gminą Rzeczenica.
XVI/129/08  29-04-2008  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
XVI/130/08  29-04-2008  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.
XVII/131/08 27-05-2008 opłaty adiacenckiej.
XVII/132/08  27-05-2008  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych połozonych w obrębie geodezyjnym Dębnica stanowiących własność Gminy Człuchów.
XVII/133/08 27-05-2008  uchylenia uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, stanowiącej własność Gminy Człuchów. 
XVII/134/08  27-05-2008  wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Człuchów.
XVII/135/08  27-05-2008  zmiany w uchwale Nr XXXVIII/352/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 05 października 2006 r. w sprawie ustalenia miejsc i obiektów na terenie gminy Człuchów, gdzie wprowadza sie zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 
XVII/136/08 27-05-2008 ustalenia wynagrodzenia wójta.
XVII/137/08  27-05-2008 uiszczenia dodatkowej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności".
XVII/138/08 27-05-2008 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barkowo na lata 2008-2015.
XVII/139/08  27-05-2008 przystąpienia Gminy Człuchów do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
XVII/140/08  27-05-2008 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Człuchów do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzedów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Działania 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej"  Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

XVIII/141/08

załączniki

załączniki

załączniki

18-06-2008  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
XVIII/142/08  18-06-2008  zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa stadionu w Dębnicy".
XVIII/143/08  18-06-2008  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo, stanowiących własność Gminy Człuchów. 
XVIII/144/08  18-06-2008  opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XIX/145/08

załączniki

załączniki

załączniki

23-07-2008  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
XIX/146/08  23-07-2008  zatwierdzenia dopłat do ceny ścieków na terenie gminy Człuchów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XIX/147/08 23-07-2008 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XIX/148/08  23-07-2008 zmiany regulaminu Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/357/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie Gminy Człuchów.
XIX/149/08  23-07-2008 zamiany działki nr 146/1 o pow.0,09 ha położonej w miejscowości Sieroczyn stanowiącej własność Gminy Człuchów na działki nr 145/1 o pow.0,0664 ha, 145/2 o pow.0,0498 ha położone w miejscowości Sieroczyn, stanowiące własność Pana Sylwestra Duraj.
XIX/150/08  23-07-2008 przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym MOSINY, na rzecz wieczystego użytkownika.
XIX/151/08  23-07-2008 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO, będącej własnością Pana Ryszarda Janiszewskiego.
XIX/152/08  23-07-2008 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO, będących własnością Państwa Marii i Jerzego Witczak.
XIX/153/08  23-07-2008 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy nieruchomości położone w miejscowościach Bukowo, Kiełpin i Jęczniki Wielkie będące własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

XX/154/08

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

10-10-2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
XX/155/08  10-10-2008 wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.

XX/156/08

załączniki

załączniki

załączniki

10-10-2008 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Człuchów, a Gminą Przechlewo, Gminą Miejską Człuchów, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Koczała, Gminą Rzeczenica.
XX/157/08  10-10-2008 zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gminę Człuchów i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
XX/158/08  10-10-2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i mieszkaniowo - usługowej położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów.
XX/159/08  10-10-2008 nabycia przez Gminę Człuchów udziału 61/1000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Miasto Człuchów, ul.Szczecińska 9a. 
XX/160/08  10-10-2008 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości zabudowanych bliźniaczymi garażami położonych w obrębie geodezyjnym Miasto Człuchów, ul. Szczecińska 9a, będących własnością Pana Mirosława Barszcza.
XX/161/08 10-10-2008 ekwiwalentu za udział strażaków zrzeszonych w ochotniczych strażach pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniu.
XX/162/08 10-10-2008 rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer zawierającej zarzuty nieuzasadnionej odmowy wynajęcia lokali stanowiących własność gminy, znajdujących sie w Czarnoszycach w budynku nr 10.
XXI/163/08 31-10-2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania polegającego na modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 2546 G na odcinku od Barkowa do Debrzna.

XXI/164/08

załączniki

załączniki

załączniki

31-10-2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

XXI/165/08

załączniki

31-10-2008 zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Człuchów, a Powiatem Człuchowskim i Gdańskim Związkiem Pracodawców.
XXII/166/08 14-11-2008 średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.
XXII/167/08 14-11-2008 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXII/168/08 14-11-2008 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXII/169/08 14-11-2008 przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami gminy Człuchów a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
XXII/170/08 14-11-2008 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/115/93 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 25 marca 1993r. w sprawie utworzenia Zakłądu Gospodarki Komunalnej.
XXII/171/08 14-11-2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu.
XXII/172/08 14-11-2008 udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
XXII/173/08 14-11-2008 powierzenia Komendantowi Straży Gminnej sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków okreslonych w art. 5 ust. 1-4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
XXII/174/08 14-11-2008 akceptacji Statutu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
XXIII/175/08 02-12-2008 utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.

XXIII/176/08

załączniki

02-12-2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

XXIII/177/08

02-12-2008 udzielenia pomocy finansowej Gminie miejskiej Człuchów.

XXIII/178/08

załączniki

02-12-2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XXIII/179/08 02-12-2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi i rekreację w obrębie geodezyjnym Krępsk, gmina Człuchów.
XXIII/180/08 02-12-2008 użyczenia działki niezabudowanej położonej w miejscowości Chrząstowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXIII/181/08 02-12-2008 wydzierżawienia działki niezabudowanej położonej w miejscowości Chrząstowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXIII/182/08 02-12-2008  wydzierżawienia działki niezabudowanej położonej w miejscowości Dobojewo stanowiącą własność Gminy Człuchów.

XXIV/183/08

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

29-12-2008 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2009.

XXIV/184/08

załączniki

załączniki

załączniki 

29-12-2008  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
XXIV/185/08 29-12-2008 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
XXIV/186/08 29-12-2008 wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/4/06 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych.
XXIV/187/08 29-12-2008 zmian w uchwale Nr V/46/99 Rady Gminy z dnia 29 marca 1999r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
XXIV/188/08 29-12-2008 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ględowo na lata 2008-2015.
XXIV/189/08 29-12-2008 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychnowy na lata 2008-2015.
XXIV/190/08 29-12-2008 ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Człuchów.
XXIV/191/08 29-12-2008 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2009r.
drukuj    

wstecz