Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2006 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2006

 

numer data w sprawie
XXXIII/293/06 18-01-2006 udzielenia poręczenia dla Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "Rola" w Człuchowie.
XXXIII/294/06 18-01-2006  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
XXXIII/295/06
 
18-01-2006  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym SIEROCZYN stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXXIII/296/06 18-01-2006  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym POLNICA stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXXIII/297/06 18-01-2006  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXXIII/298/06 18-01-2006  przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępsk, Barkowo, na rzecz wieczystych użytkowników.
XXXIII/299/06 18-01-2006 przystąpienia do Fundacji - "Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy".
XXXIV/300/06 31-03-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
XXXIV/301/06 31-03-2006 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Człuchów do 2012 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Człuchów na lata 2005-2008 z uwzględnieniem perspektywy do 2012 roku.
XXXIV/302/06 31-03-2006 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.
XXXIV/303/06 31-03-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Chrząstowo na lata 2006-2013. 
XXXIV/304/06 31-03-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Biskupnica na lata 2006-2013.
XXXIV/305/06 31-03-2006 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy budynków i lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Jaromierz, Czarnoszki, Biskupnica, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" Nadleśnictwa Człuchów.
XXXIV/306/06 31-03-2006 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Kujanki, Płonica, Kiełpinek będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXXIV/307/06 31-03-2006 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach:  Kiełpinek, Kiełpin,  Wierzchowo będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXXIV/308/06 31-03-2006 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy dróg położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXXIV/309/06 31-03-2006 sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXXIV/310/06 31-03-2006 przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, Dębnica, na rzecz wieczystego użytkowania.
XXXIV/311/06 31-03-2006 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
XXXIV/312/06 31-03-2006 przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Polnica, Jęczniki, Stołczno, na rzecz wieczystych użytkowników.
XXXIV/313/06 31-03-2006 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XXXIV/314/06 31-03-2006 uchylenia Uchwały Nr XXII/208/05 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXXIV/315/06 31-03-2006 zmian w uchwale Nr XXIII/213/05 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XXXIV/316/06 31-03-2006 zmiany uchwały Nr XXXI/288/05 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 07 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XXXIV/317/06 31-03-2006 utworzenia sołectwa Kiełpin oraz zmiany Statutu Sołectw.
XXXV/318/06 28-04-2006 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.
XXXV/319/06 28-04-2006 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.
XXXV/320/06 28-04-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
XXXV/321/06 28-04-2006 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec oraz Jęczniki Wielkie.
XXXV/322/06 28-04-2006 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek.
XXXV/323/06 28-04-2006 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć. 
XXXVI/324/06 12-06-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
XXXVI/325/06 12-06-2006 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
XXXVI/326/06 12-06-2006 udzielenia poręczenia dla Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "Rola" w Człuchowie.
XXXVI/327/06 12-06-2006 zmiany uchwały Nr XXII/143/01 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 marca 2001r. w sprawie świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".
XXXVI/328/06 12-06-2006 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.
XXXVI/329/06 12-06-2006 zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Człuchów.
XXXVI/330/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Chrząstowo na lata 2006-2013
XXXVI/331/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Biskupnica na lata 2006-20013
XXXVI/332/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectw Wierzchowo oraz Wierzchowo Dworzec na lata 2006-2013.
XXXVI/333/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Dębnica na lata 2006-2013.
XXXVI/334/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Kiełpin na lata 2006-2013.
XXXVI/335/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Polnica na lata 2006-2013.
XXXVI/336/06 12-06-2006 zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Brzeźno na lata 2006-2013.
XXXVI/337/06 12-06-2006 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXXVI/338/06 12-06-2006 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jęczniki Małe będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXXVI/339/06 12-06-2006 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XXXVI/340/06 12-06-2006 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
XXXVI/341/06 12-06-2006 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
XXXVI/342/06 12-06-2006 zmian w uchwale Nr XXXIV/315/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/213/05 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XXXVI/343/06 12-06-2006 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
XXXVII/344/06 10-08-2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice.
XXXVII/345/06 10-08-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
XXXVII/346/06 10-08-2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenie roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie.
XXXVII/347/06 10-08-2006 zmian w uchwale nr VIII/90/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów.
XXXVIII/348/06 05-10-2006 zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XXXVIII/349/06 05-10-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
XXXVIII/350/06 05-10-2006 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.
XXXVIII/351/06 05-10-2006 przyjęcia na własność gminy samochodu marki Audi.
XXXVIII/352/06 05-10-2006 ustalenia miejsc i obiektów na terenie gminy Człuchów, gdzie wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania , spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
XXXIX/353/06 25-10-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
XXXIX/354/06 25-10-2006 zmian w uchwale nr VIII/90/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów.
XXXIX/355/06 25-10-2006 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów oraz planów miejscowych dla terenów gminy Człuchów.
XXXIX/356/06 25-10-2006 nadania statutu Urzędowi Gminy Człuchów.
XXXIX/357/06 25-10-2006 zmiany uchwały Nr XV/150/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.
XXXIX/358/06 25-10-2006 procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy kadencja 2006 -  2010

 

numer data w sprawie
I/1/06 27-11-2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
I/2/06 27-11-2006 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
I/3/06 27-11-2006 powołania komisji stałych Rady Gminy.
I/4/06 27-11-2006 ustalenia diet ryczałtowych dla radnych.
I/5/06 27-11-2006 ustalenia wynagrodzenia wójta.
II/6/06 08-12-2006 średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.
II/7/06 08-12-2006 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
II/8/06 08-12-2006 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
II/9/06 08-12-2006 stawek podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

II/10/06

08-12-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
II/11/06 08-12-2006 przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami gminy Człuchów a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
II/12/06 08-12-2006 ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu dla potrzeb określenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami.
III/13/06 18-12-2006 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy lokali mieszkalnych położonych w miejscowości: Kujanki będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

III/14/06

18-12-2006 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

IV/15/06

29-12-2006 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2007.

IV/16/06

29-12-2006 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.

IV/17/06

29-12-2006 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Człuchów, a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie na terenie Gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Człuchowie.

IV/18/06

29-12-2006 udzielenia poręczenia firmie "ROLA" Sp. z o.o. w Człuchowie.

IV/19/06

29-12-2006 odwołania Skarbnika Gminy Człuchów.

IV/20/06

29-12-2006 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2007r.
drukuj    

wstecz