Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wybory i referenda: Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Człuchowie – wyniki głosowania

 

 

 

 

____________________________________________________

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych, zachodzi zatem konieczność wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

            Zgodnie z decyzją Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku - Rada Gminy Człuchów dokona wyboru 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, w tym do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego  w Człuchowie – 1 ławnik.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)       jest nieskazitelnego charakteru,

3)        ukończył 30 lat,

4)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)        nie przekroczył 70 lat,

6)        jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)        posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)       duchowni, 

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:

  • prezes właściwego sądu;
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Ustawowy termin upływa 30 czerwca 2019 r. (niedziela), wobec tego zgodnie z ar. 57 §4 K.p.a. wskazuje się 01 lipca 2019 r. jako ostateczny termin zgłaszania kandydatów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1)       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Uwaga ! Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

5)       dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6)       do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

7)       do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

 

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach:

- poniedziałek - w godz. od 8:00 do 16:00

- od wtorku do piątku w godz.  od 7:15 do 15.00

w Urzędzie Gminy Człuchów ul. Szczecińska 33, pokój nr 13.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w biurze Rady Gminy Człuchów - tel.: 59 83 41 001 wew. 36.

Uwagi:

  • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

  • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

  • Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy po 01 lipca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.  

 Wzór karty zgłoszenia (plik pdf)

 

drukuj    

wstecz