Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2017 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2017

 

numer data w sprawie
XXV/219/17 30-01-2017 rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie.
XXV/220/17 30-01-2017 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2017 r.
XXV/221/17 30-01-2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/205/16 Rady Gminy Człuchów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXVI/222/17 23-02-2017 wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Człuchowskim do realizacji inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
XXVI/223/17 23-02-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXVI/224/17 23-02-2017 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXVI/225/17 23-02-2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gm. Człuchów.
XXVI/226/17 23-02-2017 przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
XXVI/227/17 23-02-2017 darowizny na rzecz gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XXVI/228/17 23-02-2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
XXVI/229/17 23-02-2017 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr VIII/74/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2014 - 2020.
XXVII/230/17 27-03-2017 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XXVII/231/17 27-03-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXVII/232/17 27-03-2017 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXVII/233/17 27-03-2017 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XXVII/234/17 27-03-2017 nabycia na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XXVII/235/17 27-03-2017 nabycia na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno.
XXVII/236/17 27-03-2017 przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości  położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
XXVII/237/17 27-03-2017 zamiany nieruchomości.
XXVII/238/17 27-03-2017 zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów służebnościami przesyłu.
XXVII/239/17 27-03-2017 nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XXVII/240/17 27-03-2017 dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
XXVII/241/17 27-03-2017 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2017 rok".
XXVII/242/17 27-03-2017 przejęcia przez Gminę Człuchów do realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" i upoważnieniu Wójta Gminy Człuchów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
XXVII/243/17 27-03-2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
XXVII/244/17 27-03-2017 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
XXVIII/245/17 26-05-2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.
XXVIII/246/17 26-05-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 
XXVIII/247/17 26-05-2017 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXVIII/248/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVIII/249/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.
XXVIII/250/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czarnoszyce.
XXVIII/251/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jaromierz.
XXVIII/252/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XXVIII/253/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XXVIII/254/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
XXVIII/255/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XXVIII/256/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XXVIII/257/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XXVIII/258/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XXVIII/259/17 26-05-2017 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XXVIII/260/17 26-05-2017 uchylenia uchwały.
XXVIII/261/17 26-05-2017 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XXVIII/262/17 26-05-2017 sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXVIII/263/17 26-05-2017 oddania w drodze bezprzetargowej w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Mosiny nr 26.
XXVIII/264/17 26-05-2017 zmian w uchwale Nr XXVII/240/17 Rady Gminy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
XXIX/265/17 08-06-2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2016 rok.
XXIX/266/17 08-06-2017 absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
XXX/267/17 01-08-2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XXX/268/17 01-08-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXX/269/17 01-08-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXX/270/17 01-08-2017 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Człuchów.
XXX/271/17 01-08-2017 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XXX/272/17 01-08-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno.
XXX/273/17 01-08-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowość Wierzchowo-Dworzec.
XXX/274/17 01-08-2017 przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na pracowników Urzędu Gminy oraz wskazania terminu rozpatrzenia skargi.
XXXI/275/17 05-09-2017 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
XXXI/276/17 05-09-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXI/277/17 05-09-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXI/278/17 05-09-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo, miejscowość Barkowo.
XXXI/279/17 05-09-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowość Wierzchowo-Dworzec.
XXXI/280/17 05-09-2017 rozpatrzenia skargi pana K.W. na pracowników Urzędu Gminy.
XXXI/281/17 05-09-2017 przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na pracownika Urzędu Gminy oraz wskazania terminu rozpatrzenia skargi.
XXXII/282/17 06-10-2017 przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017).
XXXII/283/17 06-10-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXXII/284/17 06-10-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXXII/285/17 06-10-2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XXXII/286/17 06-10-2017 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Człuchów.
XXXII/287/17 06-10-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXII/288/17 06-10-2017 rozpatrzenia skargi pana K.W. na pracowników Urzędu Gminy.
XXXII/289/17 06-10-2017 uchylenia uchwały Rady Gminy Człuchów.
XXXIII/290/17 24-11-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXXIII/291/17 24-11-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXXIII/292/17 24-11-2017 obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.
XXXIII/293/17 24-11-2017 dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Polnicy na remont zabytku - kościoła filialnego w Kiełpinie
XXXIII/294/17 24-11-2017 dofinansowania budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
XXXIII/295/17 24-11-2017 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XXXIII/296/17 24-11-2017 darowizny na rzecz gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XXXIII/297/17 24-11-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
XXXIII/298/17 24-11-2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
XXXIII/299/17 24-11-2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Polnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Polnicy.
XXXIII/300/17 24-11-2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rychnowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rychnowach.
XXXIII/301/17 24-11-2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzchowie-Dworzec w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzchowie-Dworzec.
XXXIII/302/17 24-11-2017  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stołcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stołcznie.
XXXIII/303/17 24-11-2017 przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi M-GOPS w Drawsku Pomorskim na Kierownika GOPS w Człuchowie oraz wskazania terminu rozpatrzenia skargi.
XXXIV/304/17 29-12-2017 przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027. 
XXXIV/305/17 29-12-2017 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 r.
XXXIV/306/17 29-12-2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
XXXIV/307/17 29-12-2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
XXXIV/308/17 29-12-2017 skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.
drukuj    

wstecz