Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2016 

Uchwały Rady Gminy rok 2016

 

numer data w sprawie
XIV/130/16 28-01-2016 wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Człuchowskim do realizacji inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
XIV/131/16 28-01-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XIV/132/16 28-01-2016 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
XIV/133/16 28-01-2016  zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy"
XIV/134/16 28-01-2016  odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chrząstowo.
XIV/135/16 28-01-2016  odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jaromierz.
XIV/136/16 28-01-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XIV/137/16 28-01-2016  zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2016 r.
XV/138/16 31-03-2016  zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Człuchów na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
XV/139/16 31-03-2016  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XV/140/16 31-03-2016 darowizny na rzecz gminy Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
XV/141/16 31-03-2016  zamiany nieruchomości.
XV/142/16 31-03-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XV/143/16 31-03-2016 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XV/144/16 31-03-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XV/145/16 31-03-2016 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XV/146/16 31-03-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XV/147/16 31-03-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
XV/148/16 31-03-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XV/149/16 31-03-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XV/150/16 31-03-2016  wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XV/151/16 31-03-2016  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2016 rok".
XV/152/16 31-03-2016  uchylenia uchwały.
XV/153/16 31-03-2016  uchylenia uchwały.
XV/154/16 31-03-2016  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
XV/155/16 31-03-2016  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
XVI/156/16 26-04-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XVI/157/16 26-04-2016 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
XVI/158/16 26-04-2016  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych Nieżywięć i Rychnowy, gm. Człuchów.
XVI/159/16 26-04-2016 sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XVI/160/16 26-04-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVI/161/16 26-04-2016  nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XVI/162/16 26-04-2016  uchwalenia statutów sołectw.
XVI/163/16 26-04-2016  oddania w drodze bezprzetargowej w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wierzchowo Dworzec przy ulicy Szkolnej nr 12. 
XVII/164/16 31-05-2016  zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa".
XVII/165/16 31-05-2016  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.
XVII/166/16 31-05-2016  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVII/167/16 31-05-2016  wyrażenia zgody na przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XVII/168/16 31-05-2016  wyrażenia zgody na przedłużenia okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
XVII/169/16 31-05-2016  wyrażenia zgody na przedłużenia okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XVII/170/16 31-05-2016  wyrażenia zgody na przedłużenia okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XVII/171/16 31-05-2016 wyrażenia zgody na przedłużenia okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
 XVII/172/16 31-05-2016  uchwalenia statutów sołectw.
XVII/173/16 31-05-2016 rozpatrzenia skargi.
XVII/174/16 31-05-2016  rozpatrzenia skargi.
XVIII/175/16 17-06-2016  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2015 rok.
XVIII/176/16 17-06-2016  absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
XVIII/177/16 17-06-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XVIII/178/16 17-06-2016  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
XVIII/179/16 17-06-2016  zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Człuchów na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
XVIII/180/16 17-06-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno.
XVIII/181/16 17-06-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
XIX/182/16 28-07-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XIX/183/16 28-07-2016 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
XIX/184/16 28-07-2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XIX/185/16 28-07-2016  upoważnienia Wójta Gminy Człuchów do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonywalności przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych.
XIX/186/16 28-07-2016  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XIX/187/16 28-07-2016  poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
XIX/188/16 28-07-2016 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
XIX/189/16 28-07-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
XIX/190/16 28-07-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
XIX/191/16 28-07-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
XX/192/16 30-09-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XX/193/16 30-09-2016  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025. 
XX/194/16 30-09-2016 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Człuchów.
XX/195/16 30-09-2016  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XX/196/16

załącznik

30-09-2016 aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów.

XX/197/16

30-09-2016  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Człuchów do wspólnej realizacji projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i  Gminie Człuchów”, planowanego do realizacji w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
XX/198/16 30-09-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XX/199/16
 
30-09-2016  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XX/200/16 30-09-2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
XX/201/16 30-09-2016  zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
XXI/202/16 28-10-2016  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo, stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXI/203/16 28-10-2016  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XXII/204/16 25-11-2016  określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXII/205/16 25-11-2016  określenia stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXII/206/16 25-11-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XXII/207/16 25-11-2016  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.

XXII/208/16

załącznik nr 1

25-11-2016  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Polnica, gmina Człuchów.

XXII/209/16

25-11-2016  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XXII/210/16

25-11-2016 powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Gminy.
XXIII/211/16
 
12-12-2016  zmian załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXII/205/16 Rady Gminy Człuchów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXIV/212/16 29-12-2016 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2017.
XXIV/213/16 29-12-2016 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.
XXIV/214/16 29-12-2016  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
XXIV/215/16 29-12-2016  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
XXIV/216/16 29-12-2016  sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Miasta Człuchów.
XXIV/217/16 29-12-2016  sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Miasta Człuchów.
XXIV/218/16 29-12-2016  przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wskazania terminu rozpatrzenia skargi.
drukuj    

wstecz