Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2015 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2015

 

numer data w sprawie
III/27/15 02.03.2015 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
III/28/15 02.03.2015 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.
III/29/15 02.03.2015 darowizny na rzecz gminy.
III/30/15 02.03.2015 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
III/31/15 02.03.2015 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
III/32/15 02.03.2015 nadania nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
III/33/15 02.03.2015 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2015 r.
III/34/15 02.03.2015 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
III/35/15 02.03.2015 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

IV/36/15

Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 2

Załącznik 3

 25.03.2015 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

IV/37/15

25.03.2015 zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa".

IV/38/15

25.03.2015 zatwierdzenia aneksu nr 3 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".

IV/38a/15

25.03.2015 powierzenia Gminie Miasto Człuchów prowadzenia zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

IV/39/15

25.03.2015 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

IV/40/15

25.03.2015 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

IV/41/15

25.03.2015 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

IV/42/15

25.03.2015 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

IV/43/15

25.03.2015 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2015 rok".

V/44/15

28.04.2015 dofinansowania przebudowy mostu na rzecze Kamionka.

V/45/15

28.04.2015 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

V/46/15

28.04.2015 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

V/47/15

28.04.2015  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny.

V/48/15

28.04.2015 zatwierdzenia "Gminnego Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człuchów.

V/49/15

28.04.2015  zatwierdzenia aneksu nr 4 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".

VI/50/15

02.06.2015  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.

VI/51/15

02.06.2015  przystąpienia Gminy Człuchów do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej.

VI/52/15

02.06.2015  oddania w drodze bezprzetargowej w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Polnica nr 73 - Wiejski Ośrodek Zdrowia.

VI/53/15

02.06.2015  darowizny na rzecz gminy.

VI/54/15

02.06.2015  rozpatrzenia skarg.

VI/55/15

02.06.2015  uchylenia uchwały nr V/48/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człuchów".

VII/56/15

23.06.2015  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2014 rok.

VII/57/15

23.06.2015  absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

VII/58/15

23.06.2015  wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Człuchowskim do realizacji inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

VII/59/15

23.06.2015  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

VII/60/15

23.06.2015  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

VII/61/15

23.06.2015  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

VII/62/15

23.06.2015  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

VII/63/15

23.06.2015  zatwierdzenia aneksów od 1 do 4 do Umowy Partnerskiej nr Km 7060-2/09 z dnia 27 maja 2009 r. dla realizacji projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze".

VII/64/15

23.06.2015  przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.

VII/65/15

23.06.2015  przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo

VII/66/15

23.06.2015  zamiany nieruchomości.

VII/67/15

23.06.2015  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych  w obrębie geodezyjnym Płonica, gm. Człuchów.

VII/68/15

23.06.2015  regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.

VII/69/15

23.06.2015  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

VII/70/15

23.06.2015  przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Człuchów.

VIII/71/15

05.08.2015  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

VIII/72/15

05.08.2015  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

VIII/73/15

05.08.2015  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.

VIII/74/15

05.08.2015  przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2014 - 2020.

VIII/75/15

05.08.2015  zatwierdzenia "Gminnego Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człuchów".

VIII/76/15

05.08.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.

VIII/77/15

05.08.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.

VIII/78/15

05.08.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.

VIII/79/15

05.08.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

VIII/80/15

05.08.2015  sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

VIII/81/15

05.08.2015  zmiany nazwy ulic w miejscowości Wierzchowo-Dworzec.

VIII/82/15

05.08.2015  zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów.

VIII/83/15

05.08.2015 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

VIII/84/15

05.08.2015  rozpatrzenia skargi.

IX/85/15

29.09.2015  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

IX/86/15

29.09.2015  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

IX/87/15

29.09.2015  świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".

IX/88/15

29.09.2015  przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów.

IX/89/15

29.09.2015  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

IX/90/15

29.09.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX/91/15

29.09.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX/92/15

29.09.2015 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX/93/15

29.09.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX/94/15

29.09.2015  likwidacji Straży Gminnej.

IX/95/15

29.09.2015  przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów sołectw.

IX/96/15

29.09.2015  rozpatrzenia skarg.

X/97/15

30.10.2015  wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Człuchów pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Człuchów na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie".

X/98/15

30.10.2015  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

X/99/15

30.10.2015  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

X/100/15

30.10.2015  przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

X/101/15

30.10.2015  sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo.

X/102/15

30.10.2015  zmian w uchwale Nr IX/94/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej.

X/103/15

30.10.2015  przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów sołectw.

X/104/15

30.10.2015  rozpatrzenia skarg.

X/105/15

30.10.2015  rozpatrzenia skarg.

X/106/15

30.10.2015  pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

X/107/15

30.10.2015 wyboru ławników.

XI/108/15

18.11.2015  określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XI/109/15

18.11.2015  określenia stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XI/110/15

18.11.2015  określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

XI/111/15

18.11.2015  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Człuchów na lata 2015 - 2018.

XI/112/15

18.11.2015  dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy.

XI/113/15

18.11.2015  przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Człuchów na lata 2015-2030.

XI/114/15

18.11.2015 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XI/115/15

18.11.2015 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XI/116/15

18.11.2015 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XI/117/15

18.11.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.

XI/118/15

18.11.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.

XI/119/15

18.11.2015  rozpatrzenia skargi.

XII/120/15

11.12.2015  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

XII/121/15

11.12.2015  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

XII/122/15

11.12.2015  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XII/123/15

11.12.2015  sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.

XII/124/15

11.12.2015 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czarnoszyce.

XIII/125/15

29.12.2015  uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2016.

XIII/126/15

29.12.2015 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

XIII/127/15

29.12.2015 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

XIII/128/15

29.12.2015  nadania nazw ulicom w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XIII/129/15

29.12.2015  zmiany uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów.
drukuj    

wstecz