Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2013 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2013

 

numer data w sprawie
XXXIV/214/13 31.01.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych w miejscowościach Piaskowo i Dąbki, gmina Człuchów.
XXXIV/215/13 31.01.2013 użyczenia działki położonej w obrębie geodezyjnym Brzeźno stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXXIV/216/13 31.01.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXXIV/217/13 31.01.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XXXIV/218/13 31.01.2013 zawarcia porozumienia dotyczącego finansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do przedszkoli i punktów wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.
XXXIV/219/13 31.01.2013 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2013r.
XXXIV/220/13 31.01.2013 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
XXXV/221/13 01.03.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXXV/222/13 01.03.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XXXV/223/13 01.03.2013 sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin.
XXXV/224/13 01.03.2013 zamiany nieruchomości połozonych w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
XXXV/225/13 01.03.2013 zamiany nieruchomości połozonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XXXV/226/13 01.03.2013 zmiany uchwały Nr XXXII/210/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Szkołę Podstawową w Rychnowach projektu pn. "My name is Zuzia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
XXXVI/227/13 25.03.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXXVI/228/13 25.03.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XXXVI/229/13 25.03.2013 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XXXVI/230/13 25.03.2013 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2013 rok"
XXXVI/231/13 25.03.2013 sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Polnica.
XXXVI/232/13 25.03.2013 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Ględowie.
XXXVI/233/13 25.03.2013 uchylenia uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Człuchów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
XXXVI/234/13 25.03.2013 ustalenia diet ryczałtowych dla radnych.
XXXVI/235/13 25.03.2013 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
XXXVI/236/13 25.03.2013 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 r.
XXXVII/237/13 18.04.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXXVII/238/13 18.04.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XXXVII/239/13 18.04.2013 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Człuchów.
XXXVII/240/13 18.04.2013 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XXXVII/241/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Sieroczyn.
XXXVII/242/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Czarnoszyce.
XXXVII/243/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Kołdowo.
XXXVII/244/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Kołdowo.
XXXVII/245/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Polnica.
XXXVII/246/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Polnica.
XXXVII/247/13 18.04.2013 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Polnica.
XXXVII/248/13 18.04.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - produkcyjną i przemysłową działek nr 425/1 i 425/2 we wsi Rychnowy gm. Człuchów.
XXXVIII/249/13 28.05.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXXVIII/250/13 28.05.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XXXVIII/251/13 28.05.2013 zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2013.
XXXVIII/252/13 28.05.2013 zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Człuchów, a Gminą Miejską Człuchów w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gminy Człuchów w granicach zamkniętego składowiska odpadów w Kiełpinie.
XXXVIII/253/13 28.05.2013 bezpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej działki położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, nad jeziorem Rychnowskim, stanowiącej własność gminy Człuchów.
XXXVIII/254/13 28.05.2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.
XXXVIII/255/13 28.05.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - produkcyjną i przemysłową działek nr 425/1 i 425/2 we wsi Rychnowy gm. Człuchów.
XXXVIII/256/13 28.05.2013 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2013 rok"
XXXVIII/257/13 28.05.2013 zatwierdzenia Porozumienia Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"
XXXIX/258/13 20.06.2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2012 rok.
XXXIX/259/13 20.06.2013 absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
XXXIX/260/13 20.06.2013 zmian w uchwale Nr XXVIII/182/12 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. "Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G".
XXXIX/261/13 20.06.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XXXIX/262/13 20.06.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XXXIX/263/13 20.06.2013 zaopiniowania zweryfikowanego planu aglomeracji Człuchów.
XXXIX/264/13 20.06.2013 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2013 - 2015 w Gminie Człuchów.
XXXIX/265/13 20.06.2013 sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.
XXXIX/266/13 20.06.2013 rozpatrzenia skargi p. H. Zakrzewskiej.
XXXIX/267/13 20.06.2013 rozpatrzenia skargi p. S. Kolbusza.
XL/268/13 19.07.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy.
XL/269/13 19.07.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo.
XL/270/13 19.07.2013 dotacji celowej na remont Kościoła w Dębnicy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża.
XL/271/13 19.07.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XL/272/13 19.07.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XL/273/13 19.07.2013 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, połozonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowości Wierzchowo Dworzec.
XL/274/13 19.07.2013 bezpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej działki położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, nad jeziorem Rychnowskim, stanowiącej własność gminy Człuchów.
XL/275/13 19.07.2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XLI/276/13 09.08.2013 zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Szkołę Podstawową w Rychnowach projektu pn. " Przedszkole - weselej niż w szkole 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
XLI/277/13 09.08.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XLI/278/13 09.08.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XLI/279/13 09.08.2013 uchylenia uchwały Rady Gminy Człuchów.
XLI/280/13 09.08.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Rychnowy w gminie Człuchów.
XLI/281/13 09.08.2013 użyczenia części działki połozonej w obrębie geodezyjnym Bukowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XLII/282/13

załącznik n 1(uwarunkowania)

załącznik nr 1 (kierunki)

mapy

załącznik nr 2

19.08.2013

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

XLIII/283/13 20.09.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XLIII/284/13 20.09.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XLIII/285/13 20.09.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geozdezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów.
XLIII/286/13 20.09.2013 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, położonych w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, Kołdowo, Dębnica, Polnica, Stołczno, Ględowo, Jęczniki Wielkie.
XLIII/287/13 20.09.2013 wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
XLIII/288/13 20.09.2013 dofinansowania remontu (odnowy) nawierzchni dróg powiatowych.
XLIV/289/13 17.10.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XLIV/290/13 17.10.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XLIV/291/13 17.10.2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XLIV/292/13 17.10.2013 wniosku o usunięcie naruszenia prawa poprzez zmianę przeznaczenia działek nr 418/31, 418/33, 418/42, 418/43 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów przyjętym uchwałą nr XLII/282/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 19 sierpnia 2013r.
XLIV/293/13 17.10.2013 funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.
XLIV/294/13 17.10.2013 funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stołcznie.
XLIV/295/13 17.10.2013 wystąpienia Rady Gminy Człuchów do Trybunału Konstytucyjnego.
XLV/296/13 12.11.2013 obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

XLV/297/13

uchwała kolegium RIO

12.11.2013 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XLV/298/13

uchwała kolegium RIO

12.11.2013 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż okreslone w ustawie.

XLV/299/13

12.11.2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

XLV/300/13

12.11.2013 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

XLV/301/13

12.11.2013 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

XLV/302/13

 

załącznik

 

 12.11.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów.

 

XLV/303/13

 

załącznik

 

12.11.2013  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy.

 

XLV/304/13

 

załącznik

 

12.11.2013  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo.

XLV/305/13

12.11.2013 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XLV/306/13 12.11.2013 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, połozonych w obrebach geodezyjnych Dębnica, Polnica, Rychnowy, Wierzchowo.
XLVI/307/13 26.11.2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
XLVI/308/13 26.11.2013 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.
XLVI/309/13 26.11.2013

zawarcia porozumienia dotyczącego finansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do przedszkoli i punktów wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.

XLVI/310/13 26.11.2013

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XLVI/311/13 26.11.2013

przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

XLVII/312/13 20.12.2013

uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2014.

XLVII/313/13 20.12.2013

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

XLVII/314/13 20.12.2013

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

XLVII/315/13 20.12.2013

zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.

drukuj    

wstecz