Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Organizacje Pozarządowe » Archiwum
A A A

Organizacje Pozarządowe: Archiwum 


Wyniki

 

Człuchów, 03 luty 2011r.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 9/11 z dnia 5 stycznia 2011r.

                Wójt Gminy Człuchów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2011 rok na zadania  w zakresie:

1.       Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

L.p.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej

 

Realizacja zadania nastąpi w formie jego wspierania

 

340.000,00 zł

Gminny klub sportowy  Koral Dębnica,  Dębnica 7,   77-300 Człuchów

 

 

 

 

Zarzadzenie 

Zalacznik do zarzadzenia

 

 

 

Zarządzenie Nr 9/11

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 5 stycznia 2011r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz uchwały Nr LVII/404/10 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Człuchów w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Człuchów zarządza co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania:

 

1)      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej

 

2.      Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w obszarze współpracy wskazanym  w rozdziale 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok- Priorytetowe zadania publiczne.

3.      Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie publikuje się przez zamieszczenie:

1.      W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Człuchów  www.bip.ugczluchow.pl

2.      Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Człuchów

3.      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Człuchów

www.ugczluchow.pl=> organizacje pozarządowe=> współpraca z organizacjami pozarządowymi=> konkurs

§ 3

 

Termin składania ofert upływa z dniem 26 stycznia 2011r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów.

 

 

§ 4

 

Do wykonania czynności związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy wyznaczyć komisję konkursową w składzie:

 

1.      Przewodniczący-                      Arkadiusz Kubalewski

                                                Sekretarz Gminy Człuchów

 

2.      Pracownik merytoryczny Urzędu Gminy-      Anna Wiśniewska

                                                 Kierownik Referatu Organizacyjnego

 

3.      Pracownik merytoryczny Urzędu Gminy- Aneta Gliszczyńska-

                                                              Kierownik Referatu Finansowego

 

4.      Przedstawiciel organizacji pozarządowej-  Anita Otto

                                               Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów

 

5.      Przedstawiciel organizacji pozarządowej-          Bogdan Gudzio

                                               Gminne Stowarzyszenie Kultury

                                                               Fizycznej, Sportu i Turystyki

 

§ 5

 

            Zadania komisji konkursowej wymienione zostały w§ 12-15- załącznik do uchwały XX/184/04 Rady Gminy Człuchów w sprawie ,,Trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Gminy Człuchów organizacjom pozarządowym nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania” z dnia 10 grudnia 2004r.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Człuchów.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

 

                                         

 

 Załącznik

                                                                do zarządzenia Nr 9/11

                                                                                               Wójta Gminy Człuchów

                                                                                        z dnia 05.01.2011

 

WÓJT GMINY CZŁUCHÓW

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

 

1.      Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym rozwoju sportu.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania.

 

I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina Człuchów ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania

 

L.p.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

1.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej

 

340.000zł

 

2.      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, na realizację szkolenia sportowego w różnych kategoriach wiekowych  tj.: młodzik, junior młodszy,  senior  uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe.

3.      Wsparcie w/w zadania następuje poprzez udzielenie dotacji celowej

  

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2.      Zawarcie umowy oraz przekazanie środków finansowych na realizację wyżej wymienionego zadania odbędzie się po uprawomocnieniu uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LVII/403/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Człuchów.

3.      W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

 

III. Termin realizacji zadania

 

 

Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2011 roku.

 

 

IV. Warunki realizacji zadania

 

1.   Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z realizacji zadania.

1)       oferta wspólna wskazuje:

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2 wobec organu administracji publicznej,

2)       Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego,

3)       Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

 

4.      Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,w tym:

·         kadrę: pedagodzy, trenerzy i inni specjaliści  mający  doświadczenie w pracy z zakresu w/w zadań.

·         dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze (np. recenzje, fotografie, foldery), o ile takie zadania były przez podmiot realizowane

 

V. Termin i warunki składania ofert

 

1.      Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.ugczluchow.pl=> organizacje pozarządowe=> druki do pobrania

2.      Oferty należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Człuchów lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów. Termin składania ofert upływa z dniem 26 stycznia 2011r.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objętą procedurą konkursową.

3.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

VI. Wymagana dokumentacja

 

Dokumenty podstawowe:

1.   Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 

2.   Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.

 

3.   Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy) za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.

 

4.   Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

 

5.   Statut organizacji

 

6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera.

 

 

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

 

 

Pouczenie:

 1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 5. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych  

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

 

VII. Termin i tryb wyboru oferty

 

1.      Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia,

2.      Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.

1)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne,

4)      w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego, uwzględnia planowany przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)      uwzględnia planowany przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7)      W zakresie zadań przyjętych przez Radę w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oferty opiniuje Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.      Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

4.      Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i  możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega  zamieszczeniu na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.

5.      W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

6.      W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

 

7.      Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)      Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej

2)      Liczbę zgłoszonych ofert spełniające określone warunki oraz oferty odrzucone

3)      Wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji

4)      Podpisy członków komisji konkursowej

 

8.      Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

9.      Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich realizację, ogłasza Wójt poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz jego publikację na stronie internetowej, BIP  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia.

 

10.  Dotacja jest przyznawana do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten cel.

 

11.  Dotacje nie mogą być udzielone na:

1)      zakup nieruchomości;

2)      finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

3)      działalność polityczną lub religijną;

 

12.  Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu Gmina zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacją.

 

 

VIII. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie następujących kryteriów oceny

 ETAP I

 

1)      Spełnienie wymogów formalnych przez wnioskodawcę-                            1 pkt

2)      Kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty-                                             1 pkt

3)      Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i pkt 1 ogłoszenia-                                                                                                                                                                     1 pkt

 

Do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które uzyskały 3 punkty

 

ETAP II

 

1)      Efekty projektu-                                                                                 0-30 pkt

2)      Możliwość realizacji zadania                                                             0-20 pkt

3)      Koszt realizacji zadania publicznego                                                  0-20 pkt

4)      Perspektywa kontynuacji projektu                                                    0-10 pkt

5)      Doświadczenie w realizacji tego typu projektu                                  0-10 pkt

6)      Partnerzy w realizacji projektu                                                          0-5 pkt

7)     Dotychczasowa współpraca z Gminą Człuchów oraz innymi

instytucjami publicznymi i organizacjami                                         0-5 pkt  

                                              

IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.o zrealizowanych przez Wójta Gminy Człuchów w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  w roku 2009, 2010

L.p.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania rok 2010

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania rok 2009

1.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej

 

250.000 zł

250.000 zł


 

 

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

 

Człuchów, 29 grudnia 2010r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Podstawa prawna: Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 288/10 z dnia 25 listopada 2010r.

            Wójt Gminy Człuchów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2011 rok na zadania  w zakresie:

1.      Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

a)       Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej

b)       Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej

c)       Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa

d)       Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

2.      Porządku i bezpieczeństwa publicznego

a)       Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jez. Rychnowskie)

3.      Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 

 

 

L.p.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

1.

Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji

10.000 zł

Stowarzyszenie wspierania rozwoju powiatu Człuchowskiego,  ul. Wojska Polskiego 5,              77-300 Człuchów

 2.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jez. Rychnowskie)

2.000 zł

Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddz. Powiatowy w Człuchowie Ględowo 3W, 77-300 Człuchów

3.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej

16.000 zł

Klub żeglarski ,,VI-KING”                  ul. Sienkiewicza 1p 77-300 Człuchów

4.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej

20.000 zł

UKS Nowi Polnica,   Polnica 72,  77-300 Człuchów

5.

Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa

4.000 zł

Polski Związek Wędkarstwa          Okręg Słupski, Koło w Człuchowie

6.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

20.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy ,,WIKING”, Rychnowy 5,                 77-300 Człuchów

Zarządzenie nr 288/10

Załącznik do Zarządzenia nr 288/10

Zarządzenie Nr 288/10

Wójta Gminy Człuchów

z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr LVII/404/10 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Człuchów w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Człuchów zarządza co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań:

 

1)      Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji

2)      Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą

3)      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:

a)      Prowadzenia sekcji bokserskiej

b)      Prowadzenia sekcji żeglarskiej

c)      Prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

d)     Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa

2.      Zadania, o którym mowa w ust. 1, mieszczą się w obszarze współpracy wskazanym  w rozdziale 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok- Priorytetowe zadania publiczne.

3.      Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie publikuje się przez zamieszczenie:

1.      W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Człuchów  www.bip.ugczluchow.pl

2.      Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Człuchów

3.      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Człuchów

www.ugczluchow.pl=> organizacje pozarządowe=> współpraca z organizacjami pozarządowymi=> konkurs

§ 3

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2010r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów.

 

§ 4

 

Do wykonania czynności związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy wyznaczyć komisję konkursową w składzie:

 

1.      Przewodniczący-                                      Arkadiusz Kubalewski

                                                                 Sekretarz Gminy Człuchów

 

2.      Pracownik merytoryczny Urzędu Gminy-    Anna Wiśniewska

                                                           Kierownik Referatu Organizacyjnego

 

3.      Pracownik merytoryczny Urzędu Gminy- Aneta Gliszczyńska-

                                                             Kierownik Referatu Finansowego

 

4.      Przedstawiciel organizacji pozarządowej-        Anita Otto

                                               Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów

 

5.      Przedstawiciel organizacji pozarządowej-    Bogdan Gudzio

                                       Gminne StowarzyszenieKultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 

§ 5

 

            Zadania komisji konkursowej wymienione zostały w§ 12-15- załącznik do uchwały XX/184/04 Rady Gminy Człuchów w sprawie ,,Trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Gminy Człuchów organizacjom pozarządowym nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania” z dnia 10 grudnia 2004r.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Człuchów.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                       Załącznik

                                                                  do zarządzenia Nr 288/10

                                                                                            Wójta Gminy Człuchów

                                                                                    z dnia 25.11.2010

 

WÓJT GMINY CZŁUCHÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

1.      Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

a)      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej

b)      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej

c)      Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa

d)     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

2.      Porządku i bezpieczeństwa publicznego

a)      Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jez. Rychnowskie)

3.      Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

a)      Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania lub powierzenia jego realizacji wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 

I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina Człuchów ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania

 

L.p.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

1.

 

 

 

Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji

10.000 zł

2.

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jez. Rychnowskie)

2.000 zł

3.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej

16.000 zł

4.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej

20.000zł

5.

 

Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa

4.000 zł

6.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

20.000 zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), dalej jako „ustawa”.

2.      W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

 

III. Termin realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2011 roku.

 

 

IV. Warunki realizacji zadania

 

1.   Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z realizacji zadania.

1)       oferta wspólna wskazuje:

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2 wobec organu administracji publicznej,

2)       Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego,

3)       Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

 

4.      Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,w tym:

·         kadrę: pedagodzy, trenerzy i inni specjaliści  mający  doświadczenie w pracy z zakresu w/w zadań.

·         dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze (np. recenzje, fotografie, foldery), o ile takie zadania były przez podmiot realizowane

V. Termin i warunki składania ofert

 

1.      Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.ugczluchow.pl=> organizacje pozarządowe=> druki do pobrania

2.      Oferty należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Człuchów lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów. Termin składania ofert upływa z dniem 16 grudnia 2010r.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objętą procedurą konkursową.

3.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

VI. Wymagana dokumentacja

 

Dokumenty podstawowe:

1.   Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 

2.   Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.

 

3.   Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy) za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.

 

4.   Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i składające się z następujących elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 

Pouczenie:

1.       Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

2.       Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

  

5. Statut organizacji

6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

Pouczenie:

 

 1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 5. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych

 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

 

 

VII. Termin i tryb wyboru oferty

 

1.      Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia,

2.      Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.

1)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez Organizację Pozarządową,

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja Pozarządowa  będzie realizować zadanie publiczne,

4)      w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego, uwzględnia planowany przez Organizację Pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)      uwzględnia planowany przez Organizację Pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Organizacji Pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7)      W zakresie zadań przyjętych przez Radę w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oferty opiniuje Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.      Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

4.      Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i  możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega  zamieszczeniu na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.

5.      W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

6.      W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

 

7.      Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)      Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej

2)      Liczbę zgłoszonych ofert spełniające określone warunki oraz oferty odrzucone

3)      Wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji

4)      Podpisy członków komisji konkursowej

 

8.      Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

9.      Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich realizację, ogłasza Wójt poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz jego publikację na stronie internetowej, BIP  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia.

 

10.  Dotacja jest przyznawana do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten cel.

 

11.  Dotacje nie mogą być udzielone na:

1)      zakup nieruchomości;

2)      finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

3)      działalność polityczną lub religijną;

 

12.  Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu Gmina zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacją.

 

VIII. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową w terminie do 24 grudnia 2010r.
 2. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie następujących kryteriów oceny

ETAP I

 

1)      Spełnienie wymogów formalnych przez wnioskodawcę-              1 pkt

2)      Kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty-                               1 pkt

3)      Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi w ustawie

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. i

pkt 1 ogłoszenia                                                                                     1 pkt

 

Do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które uzyskały 3 punkty

 

ETAP II

 

1)      Efekty projektu-                                                                 0-30 pkt

2)      Możliwość realizacji zadania                                              0-20 pkt

3)      Koszt realizacji zadania publicznego                                  0-20 pkt

4)      Perspektywa kontynuacji projektu                                    0-10 pkt

5)      Doświadczenie w realizacji tego typu projektu                    0-10 pkt

6)      Partnerzy w realizacji projektu                                             0-5 pkt

7)     Dotychczasowa współpraca z Gminą Człuchów oraz innymi

instytucjami publicznymi i organizacjami                           0-5 pkt           

                                                                      

IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.o zrealizowanych przez Wójta Gminy Człuchów w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2009, 2010

 

L.p.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania rok 2010

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania rok 2009

1.

 

 

 

Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji

 

 

10.000 zł

 

 

10.000 zł

2.

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jez. Rychnowskie)

 

2.000 zł

-

3.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji żeglarskiej

16.000 zł

12.000 zł

4.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji bokserskiej

-

-

5.

 

Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa

4.000 zł

3.000 zł

6.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

13.000 zł

13.000 zł

 

drukuj    

wstecz