Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ochrona Środowiska » Zezwolenia
A A A

Ochrona Środowiska: Zezwolenia 

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Przedmiotowe zezwolenie  wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

 

Wymagane dokumenty i miejsce składania:

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 

1)      imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)      określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3)      określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

 4)      informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

 5)      proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

 6)      określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 1)      kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzająca prowadzenie działalności gospodarczej;

 2)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  o braku zaległości podatkowych*;

 3)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*;

 4)      udokumentowana gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną (kopia umowy z zarządcą stacji zlewnej o przyjmowaniu nieczystości ciekłych od przedsiębiorcy lub promesa zawarcia takiej umowy po uzyskaniu zezwolenia);

 5)      dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów);

 6)      oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymagań określonych innymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr. 193, poz. 1617);

 7)      wzór oznakowania pojazdów (opis lub fotografia)

 8)      dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów (wyciąg z księgi wieczystej, umowy najmu, dzierżawy itp.)

 9)   dokument potwierdzający posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowa z podmiotem świadczącym takie usługi;

 10)   oświadczenia o zabezpieczeniu bazy transportowej przez dostępem osób postronnych

 11)   oświadczenie o częstotliwości mycia z zewnątrz i dezynfekcji pojazdów do odbierania nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz w tygodniu;

 * lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Człuchów ul. Szczecińska 33, 77-300Człuchów (w poniedziałki - w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku - w godzinach od 7.15 do 15.15)

 

Termin załatwienia sprawy:

 Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Opłaty

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł

 

Opłata jest wnoszona w kasie Urzędu Gminy Człuchów lub  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Człuchów -  Bank Spółdzielczy w Człuchowie Konto nr 10 9326 0006 0000 0589 2000 0010

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Człuchów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 1137 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
  • Uchwała nr XXXII.282.2020 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 listopada 2020 r.. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH -POBIERZ

 

UCHWAŁA NR XXXII.282.2020 RADY GMINY CZŁUCHÓW Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  -POBIERZ

 

 

Inne informacje

 Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Człuchów może:

 

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

 

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 - przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Człuchów wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

 - odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Człuchów

 

Wójt odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

 - jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,

 - mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,

 - przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Człuchów:

 

  • podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
  • sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 


drukuj    

wstecz